Obchodné podmienky

I. Základne ustanovenia
Prevádzkovateľ
Internetový obchod na adrese www.zlatnictvokosice.sk (ďalej len „internetový obchod").Prevádzkovateľom zlatnictvokosice.sk je firma František Klema - DIAMANT, so sídlom Bratislavská 18, 04011 Košice - Západ. IČO: 17158907 DIČ: 1025637261 Zapísaná v Živnostenskom registri

803-13635 Okresného úradu Košice II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:1. predávajúci:František Klema - DIAMANT, so sídlom Bratislavská 18, 040 11 Košice - Západ. IČO: 17158907 

DIČ: 1025637261 Zapísaná v Živnostenskom registri

803-13635 Okresného úradu Košice

2. kupujúci:Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosťobjednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba,ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určenézákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumietovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránkach internetového obchoduzlaznictvokosice.skIII. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v časeobjednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmitovšeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu,množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.IV. Obchodné podmienky1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva apovinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzipredávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebov jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchtoobchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medziprevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomnévzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnýmiustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občianskyzákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej radyč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základezmluvy uzavretej na diaľku všetko v znení neskorších právnych predpisov.4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnýmiustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.V. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY1. PONUKA TOVARUPonukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkachinternetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinnýuzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.2. OBJEDNÁVKA2.1.Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Privytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadovanémnožstvo, spôsob dopravy a spôsob platby, kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrhna uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.2.2.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahus nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho, pokiaľ tento návrh nie je vrozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúcikúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu kúpnej zmluvy správou na elektronickúadresu kupujúceho.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky(akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim privytvorení objednávky.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti suzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickúkomunikáciu) si hradí kupujúci sám.4. SPÔSOB DOPRAVY4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že jespôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znášariziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsobdopravy.4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim privytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovarukupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.4.3. Cena poštovného prostredníctvom Slovenskej pošty pri platbe na účet a pri dobierke priobjednávkach v rámci Slovenskej a Českej Republiky je jednotná a to 5 eur. 4.4. Je možnosť vyzdvihnúť tovar aj osobne, na adrese Hlavná 25, Košice, v pracovné dni v čase od 9:30do 17:00. Pred prebratím tovaru je potrebné volať na +421907949729.4.5 V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia budú k cene objednaného tovaruprirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru do zahraničia, o ktorých predávajúci vopredupovedomí kupujúceho.5. SPÔSOB PLATBY5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: na dobierku pri prevzatí tovaru odprepravcu, bankovým prevodom po dokončení objednávky, online platba kartou prostredníctvomplatobnej brány alebo v hotovosti/kartou pri prevzatí tovaru osobne. Týmto nie je dotknuté právopredávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.5.2. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, berie kupujúci na vedomie, že k ceneobjednaného tovaru môžu byť prirátané náklady za vybavenie dobierky, a to podľa aktuálneho cenníkaprepravcu.5.3. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením nabankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilnýmsymbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platbyza tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnejčiastky na účet predávajúceho.5.4. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.6. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci jepovinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim siprevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak.Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ato predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potomnáklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné preuzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.6.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadným špeciálnym kódexom správania sa.6.5. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnouzmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účtealebo uvedenú kupujúcim v objednávke.7. DODANIE TOVARU7.1. DODACIA DOBA7.1.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne. V prípadeplatby bankovým prevodom po dokončení objednávky prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaníplatby na jeho bankový účet.7.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručeniatovaru z akéhokoľvek dôvodu.7.2. PREPRAVA, DORUČENIE A PREVZATIE TOVARU7.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatiatovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.7.2.2. Súčasťou dodávky tovaru je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenievýrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena,ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúcizašle kupujúcemu daňový doklad v elektronickej podobe.7.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovalneporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi, azároveň informoval predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenomvniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam opoškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bolneporušený a nepoškodený. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnymfarebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov jeokrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovaciehozariadenia.7.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré nebolizjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení.Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne totopoškodenie neoznámi.7.2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo inýmspôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovanýmdoručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.7.2.6. Prevádzkovateľ má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľaaktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, pričom výška nákladovspojených s prepravou je uvedená pri možnostiach dopravy v internetovom obchode predávajúceho.8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY8.1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM8.1.1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebomimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovanýchskutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvyuzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy vlehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.8.1.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatímplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.8.1.3. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi prevádzkovateľovi vsúlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje a zároveň tovar v tejto lehote vráti,kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zašle spolu s tovaromvyplnený formulár o odstúpení od zmluvy a priloží zároveň kópiu dokladu o kúpe tovaru. Všetko spoluspotrebiteľ zašle na adresu: Zlatníctvo Diamant Klema, Hlavná 25,040 01 Košice8.1.4. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v čase trvaniakúpnej zmluvy odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.8.1.5. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobnýmspôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom nazistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy vzákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledkutakého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti afunkčnosti tovaru.8.1.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľapri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetomktorej je najmä:– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaruvyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.8.1.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočnéhoodkladu, po prijatí vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiťspotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie tovaru, a to v zásade rovnakýmspôsobom, ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom,pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.8.1.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažnéprostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí).8.1.9. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovarprevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.8.2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PREVÁDZKOVATEĽOM8.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môževýnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok vkúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si pretovyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.8.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovarupredávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistíprevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnúzmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.8.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu.Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej skupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušilsvoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatnýmspôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy za konanie podľa § 345 Obchodného zákonníka.8.2.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovaťkupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiťkupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmitoobchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi9. ZÁRUČNÉ PODMIENKYZáručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymipredpismi.Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatiatovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis.Informácie o servise Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky aleboprostredníctvom e-mailu.Záruka sa nevzťahuje na vady:Spôsobené mechanickým poškodením tovaru: Roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanievýrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapny, vktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šínky prsteňa.Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením: Prirodzené opotrebenie ako je, ošúchanie závesnýchkrúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkách, bežnéopotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata.Tovar znehodnotený nesprávnym používaním a nedodržaním pokynov o riadnu starostlivosť.Reklamovaný tovar musí byť kompletný.10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV10.1. OSOBNÉ ÚDAJE10.1.1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouosobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľnéhoidentifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú,fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.10.1.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby,pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobnýchúdajov“) vopred oznamuje dotknutej osobe zákonom vyžadované údaje priamo na znení súhlasudotknutej osoby.10.1.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochraneosobných údajov“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvaťosobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajovkupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sauskutočňujú na žiadosť kupujúceho a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné naplnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.10.1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svojemeno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu doručenia, číslo telefónu a mailovúadresu.10.1.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky udeliťpredávajúcemu svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, abypredávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktorésú potrebné pri činnosti predávajúceho za účelom zasielania informácií o nových produktoch, zľavách aakciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sazasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľujepredávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.10.1.6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojomužívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočnéhoodkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.10.1.7. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu akospracovateľa. Tu sú uvedené aktuálne informácie o spracovateľoch osobných údajov a prípadne budúrovnako poslané kupujúcemu na jeho žiadosť.10.1.8. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania velektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovanýmspôsobom.10.2. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY10.2.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať (Môže takučiniť zaslaním žiadosti na info@zlatnictvokosice.sk. Žiadosť musí byť zaslaná z emailovej adresy, ktorúužívateľ použil na registráciu/ objednávku.)a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systémev rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm.a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochranne osobných údajov; privydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnenáoboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje naspracúvanie;d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré súpredmetom spracúvania;f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvaniaúradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, akprevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.10.2.2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať vočia) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účelypriameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov naúčely priameho marketingu v poštovom styku; aleboc) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov naúčely priameho marketingu.10.2.3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo uprevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebopredložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré súalebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomunebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ jepovinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovaťa zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.10.2.4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej máprávo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré bymalo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základeúkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadaťprevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formyspracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, žerozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania avýsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravenéopatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvnýchvzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovelpožiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatreniana zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.10.2.5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právoa) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanúpodľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr dotroch dní odo dňa jej odoslania;b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha akedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľpovinný odovzdať dotknutej osobe;c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicuodovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.10.2.6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podaťúradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.10.2.7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniťzákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniťblízka osoba.10.2.8. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač, a pri vstupe na webové stránkysúhlasí/nesuhlasí s ich ukladaním a používaním prostredníctvom pop up okna. Prostredníctvomnastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebocelkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookie11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA11.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenskýjazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie súprístupné iným osobám.11.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodovneplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častíobchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.11.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodnépodmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknutépred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.11.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvnéstrany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z nehovyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.11.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskúkontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochranyosobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúcehoako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOXA-35, 040 65 Košice 1.11.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom akupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom aspotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môžekontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo inápríslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporovvedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť ajprostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa menínariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľskýchsporov online“) , ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Prevádzkovateľ odporúčakupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@zlatnictvokosice.sk pre vyriešenie vzniknutejsituácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2022