Podmienky

Uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení
Súbory cookie, identifikátory zariadení alebo iné informácie môžu byť uchovávané alebo prístupné na vašom zariadení na účely, ktoré vám boli predložené.
Účely:
Uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení
Výber základných reklám
Vytvorenie profilu personalizovaných reklám
Výber personalizovaných reklám
Vytvorenie profilu personalizovaného obsahu
Výber personalizovaného obsahu
Hodnotenie výkonnosti reklamy
Hodnotenie výkonnosti obsahu
Používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine
Rozvíjanie a zlepšovanie produktov
Špeciálne vlastnosti
Používanie presných údajov o geografickej polohe
Osobitné účely
Zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb
Technické doručovanie reklám alebo obsahu
Vlastnosti
Porovnávať a kombinovať offline zdroje údajov
Prepojenie rôznych zariadení
Prijímanie a používanie automaticky odosielaných charakteristík zariadenia na identifikáciu

Dodávatelia môžu:
uchovávať informácie na zariadení, ako sú súbory cookie a identifikátory zariadenia, ktoré sa používateľovi zobrazujú, a pristupovať k nim.