Obchodné podmienky

I. Základne ustanovenia
Prevádzkovateľ
Internetový obchod na adrese www.zlatnictvokosice.sk (ďalej len „internetový obchod").
Prevádzkovateľom zlatnictvokosice.sk je firma František Klema - DIAMANT, so sídlom Bratislavská 18, 040
11 Košice - Západ. IČO: 17158907 DIČ: 1025637261 Zapísaná v Živnostenskom registri 803-13635 Okresného úradu Košice 

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:
1. predávajúci:

František Klema - DIAMANT, so sídlom Bratislavská 18, 040 11 Košice - Západ. IČO: 17158907  DIČ: 1025637261 Zapísaná v Živnostenskom registri 803-13635 Okresného úradu Košice

2. kupujúci:

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť
objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba,
ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené
zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie
tovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránkach internetového obchodu
zlaznictvokosice.sk

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase
objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu,

množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

IV. Obchodné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a
povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi
predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo
v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto
obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi
prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné
vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.
3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky
zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku všetko v znení neskorších právnych predpisov.
4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

V. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. PONUKA TOVARU

Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach
internetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinný
uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2. OBJEDNÁVKA

2.1.Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri
vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované

množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby, kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
2.2.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu
s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho, pokiaľ tento návrh nie je v
rozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci
kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu kúpnej zmluvy správou na elektronickú
adresu kupujúceho.

3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky
(akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri
vytvorení objednávky.
3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s
uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú
komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

4. SPÔSOB DOPRAVY

4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je
spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša
riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob
dopravy.

4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri
vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru
kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

4.3. Cena poštovného prostredníctvom Slovenskej pošty pri platbe na účet a pri dobierke pri
objednávkach v rámci Slovenskej a Českej Republiky je jednotná a to 5 eur. 

4.4. Je možnosť vyzdvihnúť tovar aj osobne, na adrese Hlavná 25, Košice, v pracovné dni v čase od 9:30
do 17:00. Pred prebratím tovaru je potrebné volať na +421907949729.
4.5 V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia budú k cene objednaného tovaru
prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru do zahraničia, o ktorých predávajúci vopred
upovedomí kupujúceho.

5. SPÔSOB PLATBY

5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: na dobierku pri prevzatí tovaru od
prepravcu, bankovým prevodom po dokončení objednávky, online platba kartou prostredníctvom
platobnej brány alebo v hotovosti/kartou pri prevzatí tovaru osobne. Týmto nie je dotknuté právo
predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.
5.2. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, berie kupujúci na vedomie, že k cene
objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady za vybavenie dobierky, a to podľa aktuálneho cenníka
prepravcu.
5.3. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na
bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným
symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby
za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej
čiastky na účet predávajúceho.
5.4. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

6. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je
povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.
6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si
prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a

to predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom
náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.
6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre
uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.
6.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadným špeciálnym kódexom správania sa.

6.5. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou
zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte
alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

7. DODANIE TOVARU
7.1. DODACIA DOBA

7.1.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne. V prípade
platby bankovým prevodom po dokončení objednávky prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní
platby na jeho bankový účet.
7.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia
tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

7.2. PREPRAVA, DORUČENIE A PREVZATIE TOVARU

7.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia
tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
7.2.2. Súčasťou dodávky tovaru je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie
výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena,
ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci
zašle kupujúcemu daňový doklad v elektronickej podobe.
7.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroloval
neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi, a
zároveň informoval predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom
vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o
poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol

neporušený a nepoškodený. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym
farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je
okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho
zariadenia.
7.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli
zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení.
Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto
poškodenie neoznámi.
7.2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným
spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným
doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.2.6. Prevádzkovateľ má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľa
aktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, pričom výška nákladov
spojených s prepravou je uvedená pri možnostiach dopravy v internetovom obchode predávajúceho.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
8.1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

8.1.1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných
skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy
uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
8.1.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.1.3. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi prevádzkovateľovi v
súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje a zároveň tovar v tejto lehote vráti,
kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zašle spolu s tovarom
vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy a priloží zároveň kópiu dokladu o kúpe tovaru. Všetko spolu
spotrebiteľ zašle na adresu: Zlatníctvo Diamant Klema, Hlavná 25,040 01 Košice

8.1.4. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v čase trvania
kúpnej zmluvy odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

8.1.5. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na
zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v
zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a
funkčnosti tovaru.

8.1.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom
ktorej je najmä:
– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8.1.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu, po prijatí vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť
spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie tovaru, a to v zásade rovnakým
spôsobom, ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom,
pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.1.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné
prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí).

8.1.9. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu odošle tovar
prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

8.2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PREVÁDZKOVATEĽOM

8.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže
výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v
kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto
vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru
predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí
prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú
zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.
8.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu.
Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s
kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil
svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným
spôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy za konanie podľa § 345 Obchodného zákonníka.
8.2.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať
kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť
kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito
obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi
predpismi.
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia
tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis.
Informácie o servise Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo
prostredníctvom e-mailu.
Záruka sa nevzťahuje na vady:
Spôsobené mechanickým poškodením tovaru: Roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie
výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapny, v
ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šínky prsteňa.
Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením: Prirodzené opotrebenie ako je, ošúchanie závesných
krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkách, bežné
opotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata.
Tovar znehodnotený nesprávnym používaním a nedodržaním pokynov o riadnu starostlivosť.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1. OSOBNÉ ÚDAJE

10.1.1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú,
fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
10.1.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby,
pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) vopred oznamuje dotknutej osobe zákonom vyžadované údaje priamo na znení súhlasu
dotknutej osoby.
10.1.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane
osobných údajov“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať
osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov
kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sa
uskutočňujú na žiadosť kupujúceho a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na
plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
10.1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje
meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu doručenia, číslo telefónu a mailovú
adresu.

10.1.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky udeliť
predávajúcemu svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, aby
predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré
sú potrebné pri činnosti predávajúceho za účelom zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a
akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľuje
predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
10.1.6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom
užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného
odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
10.1.7. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako
spracovateľa. Tu sú uvedené aktuálne informácie o spracovateľoch osobných údajov a prípadne budú

rovnako poslané kupujúcemu na jeho žiadosť.
10.1.8. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v
elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným
spôsobom.

10.2. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

10.2.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať (Môže tak
učiniť zaslaním žiadosti na info@zlatnictvokosice.sk. Žiadosť musí byť zaslaná z emailovej adresy, ktorú
užívateľ použil na registráciu/ objednávku.)

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm.a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochranne osobných údajov; pri
vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
10.2.2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na
účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na
účely priameho marketingu.
10.2.3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3
písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo
predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu
nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je
povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať
a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
10.2.4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by
malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe
úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať
prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a
výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných
vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel
požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
10.2.5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú
podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do
troch dní odo dňa jej odoslania;
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a
kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ
povinný odovzdať dotknutej osobe;
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu
odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

10.2.6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
10.2.7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.
10.2.8. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač, a pri vstupe na webové stránky
súhlasí/nesuhlasí s ich ukladaním a používaním prostredníctvom pop up okna. Prostredníctvom
nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo
celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.
Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookie

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský
jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú
prístupné iným osobám.
11.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov
neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí
obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
11.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné
podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté
pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.
11.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné
strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho
vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.
11.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany
osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho
ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX
A-35, 040 65 Košice 1.
11.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a
kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a
spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže
kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj
prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských
sporov online“) , ktorá je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Prevádzkovateľ odporúča
kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@zlatnictvokosice.sk pre vyriešenie vzniknutej
situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2022